+91 94140 71910 | harshultak@rediffmail.com

Committee

Executive Committee

Dr. Manoj Kabra
Dr. Manoj Kabra
President
Dr. T.B. Soni
Dr. T. B. Soni
Vice- President
Dr. Harshul Tak
Dr. Harshul Tak
Hony. Secretary
Dr. Ankur Sinha
Treasurer
Dr. Madhu Gupta
Dr. Madhu Gupta
Exec. Member
Dr. Kamal Sehara
Dr. Kamal Sehara
Exec. Member
Dr. Ajay Jhinjha
Exec. Member
Dr. Rajesh Goyal
Dr. Rajesh Goyal
Exec. Member
Dr. Tanmay Kabra
Dr. Tanmay Kabra
Exec. Member
Organizing Committee
Patrons Prof. M. R. Jain, Prof. A.S. Mehrotra, Prof. P.K. Mathur, Dr. J.P. Kabra, Prof. Yogesh Shukla
Advisors Prof. Kamlesh Khilnani, Dr. Ashok Singh, Dr. R.B. Goyal, Dr. Shailesh Srivastava, Dr. Pankaj Sharma
Organizing Chairman Dr. Manoj Kabra
Jt. Organizing Chairman Prof. T.B. Soni, Dr. Virendra Agarwal
Organizing Secrataries Dr. Harshul Tak, Prof. Amar Agarwal
Add. Organizing Secrataries Dr. Sandeep Vijay, Dr. Pratul Tyagi, Dr. Mukesh Sharma
Jt. Organizing Secrataries Dr. Mayank Agarwal, Dr. Sonu Goel, Dr. Abhishek Kothari, Dr. Vishal Agarwal
Treasurer Dr. Ankur Sinha
Jt. Treasurer Dr. Anshu Sahai
Program Co-ordinator Dr. Madhu Gupta, Dr. Kamal Sehara, Dr. Ajay Jhinjha, Dr. Rajesh Goyal, Dr. Tanmay Kabra